Ivana Gorana Kovačića 1, Zlatar, Telefon: 049-467-152, Fax: 049-467-1521
Treba Vam flash player

Socijalna medicina

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

O Centru:

Centar djeluje u sklopu Odjela za socijalnu medicinu i javno zdravstvo, a smješten je u Zaboku, Zivtov trg 3, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7-15 sati, Savjetovalište od 8-11 sati. Moguć je dolazak u poslijepodnevnim satima, prema prethodnom dogovoru na tel 049 221 644. Centar njeguje multidisciplinarni pristup te u njemu radi specijalist javnog zdravstva koji je i voditelj Službe za socijalnu medicinu i javno zdravstvo (Marina Stanković Gjuretek), psihijatar (Nataša Matijević Joka) i dva psihologa, Svetislav Joka i Marina Sviben.

Aktivnosti:

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti je nositelj slijedećih provedbenih aktivnosti:

I Prikupljanje i analiza podataka o zdravstvenom stanju i radu u zdravstvu u vezi sa uporabom opojnih droga ...Opširnije
 1. Obvezno prijavljivanje svih onih koji su bili na ambulantnom liječenju zbog uzimanja ili ovisnosti o opojnim drogama
 2. Izrada zdravstvenih pokazatelja iz područja zlouporabe droga
 3. Vođenje Registra osoba liječenih zbog zlouporabe opojnih droga
 4. Koordinacija uvođenja županijskih registara osoba liječenih protiv zlouporabe opojnih droga
 5. Praćenje proširenosti infekcije HIV-om, hepatitisom B i C među ovisnicima
 6. Praćenje smrti i uzroka smrti među ovisnicima
 7. Uvođenje posebne evidencije za ovisnike koji su u programu liječenja uz farmakoterapiju metadonom i buprenorfinom
 8. Ažuriranje donesene liste ovlaštenih liječnika za postavljanje indikacija za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom i buprenorfinom
II Promidžbeno – edukativne aktivnosti o štetnosti opojnih droga koji su namijenjeni djeci, mladeži i njihovim roditeljima – publicirani informativni i edukativni leci, brošure i drugi materijali za djecu, mlade i roditelje ...Opširnije
 1. Tiskana brošura namijenjena edukatorima i roditeljima na području KZŽ
 2. Izrada programa obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama
 3. Osmišljavanje i provođenje posebnih aktivnosti s ciljem obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti (od 15.11. do 15.12.) na području KZŽ
 4. Trajna suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja (kroz emisije, članke u novinama,...)
III Planiranje i sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje opće i specifičnih populacijskih skupina ...Opširnije
 1. Savjetodavni i edukacijski rad s radnicima u školama za školske preventivne programe
 2. Stalna koordinacija, nadzor i praćenje rada te provođenje stručnih doktrina u službama za prevenciju ovisnosti
 3. Unaprjeđenje prepoznavanja i ranog otkrivanja visokorizične populacije
 4. Rad s djecom i mladima koji su zatečeni u posjedovanju i konzumiranju sredstava ovisnosti i uključivanje u program praćenja i individualne, grupne ili obiteljske terapije
 5. Sudjelovanje u posebnim programima promicanja zdravlja
 6. Organiziranje i sudjelovanje na javnim tribinama u svrhu informiranja i senzibilizacije javnosti
IV Oblikovanje doktrine zdravstvenog aspekta liječenja bolesti ovisnosti te koordinacija i nadzor njezine primjene ...Opširnije
 1. Provođenje testiranja urina na droge u skupinama ili kod pojedinaca s rizičnim ponašanjima prema stručno usuglašenim smjernicama, kao i kod ovisnika prije i za vrijeme tretmana
 2. Provođenje individualne, grupne psihoterapije i edukacije te kontrola apstinencije
 3. Provođenje praćenja, rehabilitacije i nadzora skrbi o konzumentima i ovisnicima u procesu odvikavanja i održavanja
 4. Nadzor nad provođenjem specifične farmakoterapije
 5. Provođenje mjere obveznog liječenja ovisnika po odredbi ovlaštenog suda
 6. Provođenje detoksikacije i liječenja
 7. Primjena smjernica za farmakoterapiju ovisnika metadonom i buprenorfinom
V Smanjenje smrtnosti od predoziranja opojnim drogama, sprečavanje širenja zaraznih bolesti (HIV-a, AIDS-a, hepatitisa B i C) ...Opširnije
 1. Suradnja u izradi programa podjele čistog pribora sa NGO
 2. Dobrovoljno i anonimno testiranje na HIV, B i C hepatitis – u suradnji sa HE službom ZZJZ
 3. Smanjenje smrtnosti uzrokovano predoziranjem opojnim drogama (individualno savjetovanje ovisnika)
VI Tretman, rehabilitacija ovisnika u zatvorskom sustavu - Poslijepenalni prihvat sa multidisciplinarnim pristupom za ovisnike o drogama

VII Međunarodna suradnja - Puna suradnja i sudjelovanje u redovitim edukacijama relevantnih institucija i tijela Europske unije ( EMCDDA, …)

VIII Trajna edukacija za zdravstvene i nezdravstvene radnike uključene u prevenciju i skrb o osobama s problemom ovisnosti i zlouporabe opojnih droga te edukacija zdravstvenih radnika o primjeni farmakoterpije u liječenju opijatske ovisnosti

Potrebna je aktivna suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti: ...Opširnije
 1. Sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u sklopu CARDS projekta u organizaciji Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
 3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca sa Centrom za prevenciju ovisnosti u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i Županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
 4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
 5. Stručni sastanak na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
 6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
 7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
 8. Trajna suradnja sa Obiteljskim centrom KZŽ u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
 9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti
 10. Trajna suradnja sa Službom za školsku medicinu i HE službom ZZJZ KZŽ u preventivnim aktivnostima
Programi prevencije:

Prema predviđenim aktivnostima razvijeni su slijedeći programi primarne prevencije:

U programu rada Centra za prevenciju ovisnosti predviđene su aktivnosti u područjima primarne, sekundarne i tercijarne prevencije.
U sklopu primarne prevencije naglasak je stavljen na edukaciju stanovništva, zaštitu zdrave populacije, prepoznavanje i pozitivno usmjeravanje djece s rizičnim ponašanjem.
Sekundarnom su obuhvaćene aktivnosti usmjerene na dijagnostiku konzumenata, ovisnika i njihovih obitelji, savjetodavni i psihoterapijski rad u savjetovalištu, provođenje mjera odvikavanja od bolesti ovisnosti i zaštitnih mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečenih od strane suda i odvjetništva.
Kroz tercijarnu prevenciju pomaže se u ponovnom uključivanju ovisnika u zajednicu nakon uspješno završenog programa rehabilitacije te pruža podršku u apstinenciji. Svako od ova tri područja podrazumijeva širok spektar raznih poslova koji se razlikuju od slučaja do slučaja budući da svaka osoba u tretmanu Centra ima svoju specifičnu situaciju i potrebe nastale vezane uz nju.
Iako je centrima osnovni segment rada sekundarna prevencija, potrebno je predstaviti neke od programa i aktivnosti koji se provode u području primarne prevencije. Uspješan rad i rezultati u području suzbijanja ovisnosti nužno su povezani sa kvalitetnim pristupom u području primarne prevencije. Samo ako radimo na osnaživanju ličnosti u mladih, definiranju životnih ciljeva, pomažemo roditeljima u snalaženju u roditeljskoj ulozi te ih usmjerimo kako bi shvatili što sve obuhvaća odgovorno roditeljstvo, ako educiramo javnost o slojevitosti problematike ovisnosti i senzibiliziramo je, možemo reći da smo napravili prvi korak u pokušaju izgradnje zdravijeg društva. Temeljem ovog razmišljanja osmišljeno je pet preventivnih programa koji se provode u Krapinsko-zagorskoj županiji.

1. Preventivni program za učenike osnovnih i srednjih škola „ZNAM, HOĆU, MOGU“ Opširnije
preventivni je program koji se na bazi dobrovoljnosti provodi u osnovnim i srednjim školama. Usmjeren je na učenike, a odvija se tijekom gotovo čitave školske godine – od Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) do Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga (26.06.). Prednost ovog programa je što ne opterećuje dodatno ni nastavnike ni djecu, a lako se uklapa u nastavu. Ne dolazi do problema sa školskim prijevozom ili dodatnim satima. Svake godine odabire se jedna tema, a učenici u sklopu postojećih predmeta (hrvatskog, likovnog, vjeronauka,…) izrađuju literarne, likovne i dramske radove. Na taj način imamo priliku vidjeti kako mladi razmišljaju o sebi i svemu što ih okružuje. Svaka škola bira najbolje radove po zadanim kategorijama i šalje ih na županijsku razinu. Na smotri radova koja je uvijek izuzetno dobro medijski popraćena (lokalne radio postaje, Večernji list, Jutarnji list, Zagorski list, HTV) dodjeljuju se priznanja i pokloni svim sudionicima finala, a posebna priznanja i nagrade dobivaju po tri najbolja rada u svakoj kategoriji. Izložba radova otvorena je deset dana nakon finala, besplatna je i otvorena za građanstvo. Djeca se pozitivno dokazuju, njihovo ime je u novinama, o njima se govori na radio postajama, prilog o događaju gleda se na televiziji, a njihovi radovi koriste se kao edukativni materijali u školama. Djeca koja su sudjelovala u programu, naročito ona nagrađena, postaju zvijezde u školi i pozitivno popularna. Model pozitivnog uzora među vršnjacima pokazuje se višestruko korisnim, a ovaj program omogućuje učenicima koji se ne ističu po ocjenama da budu uspješni i istaknu sposobnosti koje imaju. Velika uloga i odgovornost leži na mentorima koji provode program u školi koji imaju mogućnost potaknuti upravo ovu skupinu na rad zbog pozitivnog isticanja i izgradnje samopouzdanja i samopoštovanja. Ovaj program provodi se tri godine i postaje tradicija, a njegovu važnost prepoznale su i druge institucije poput Obiteljskog centra Krapinsko-zagorske županije koji se redovito uključuje u organizaciju finala te sponzora koji omogućuju da nagradimo djecu.
2. Preventivni program za učenike „Što znam o…“ – radionice u školi „ŠTO ZNAM O…“ ...Opširnije
radionice su koje članovi Stručnog tima Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocijalna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocijalnih ponašanja. Dolazi se na poziv škole, a tema radionica određuje se na temelju procjene stručnog suradnika u školi za čime točno postoji potreba i kojim redoslijedom obrađivati teme.
3. Edukativni program za roditelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama „EDUKACIJA EDUKATORA“ ...Opširnije
program je namijenjen nastavnicima i roditeljima u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko je tema koje se obrađuju, a posebno su prilagođene nastavnicima ili roditeljima. Smisao predavanja je educirati nastavnike o sredstvima ovisnosti, prepoznavanju simptoma konzumacije sredstava ovisnosti, zakonskoj regulativi vezanoj uz zlouporabu opojnih droga te o mogućim načinima rješavanja problema i institucijama kojima se mogu obratiti za stručnu pomoć. Roditelji dobivaju slične informacije prilagođene terminološki, ali usmjerene i na odnos roditelj-dijete uz informacije vezane uz odgovorno i djelotvorno roditeljstvo i uspješne načine rješavanja konflikata. Posebna pažnja posvećuje se roditeljima učenika čija djeca ulaze u pubertet (5. i 6. razred) i roditeljima čija djeca su na prijelazu iz osnovne u srednju školu (8. r. i po polasku 1. r. srednje škole).
4. Edukativni program za profesionalce koji dolaze u dodir sa populacijom konzumenata i ovisnika (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe, nevladine udruge) „ZNANJE DAJE PREDNOST“ ...Opširnije
je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,..), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga. Svake godine održava se po barem jedan stručni skup sa svakim sustavom koji djeluje na području Krapinsko-zagorske županije. Tada imamo priliku uskladiti djelovanje i izvijestiti jedni druge o eventualnim promjenama u funkcioniranju. Osobno međusobno upoznavanje uvelike pridonosi kvalitetnijoj i intenzivnijoj suradnji tijekom godine.
5. „CENTAR ZA PREVENCIJU U ZAJEDNICI“ ...Opširnije
je program nastao u skladu sa aktivnostima koje su se provodile na razini naše županije. U želji da senzibiliziramo javnost za problem ovisnosti, da se lokalna uprava i samouprava angažira još aktivnije u preventivnim programima uz uključivanje svih relevantnih faktora, pokrenut je program koji ulazi u svaki dio županije. Osim namjere da se senzibilizira cjelokupna javnost o problemu ovisnosti, toliko je potrebno informirati je o mehanizmima prevencije. U ovaj program uključeni su mediji svih vrsta koji emisijama, prilozima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije. Pilot projekt koji je u sklopu ovog programa odrađen u Krapini planira se prenijeti i u druge gradove i općine. Odnosio se na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. Mladi su imali potrebu da se pozitivno izraze, a obzirom da su neki bili u kontaktu sa Centrom kroz aktivnosti koje se provode, ponuđena im je pomoć u osnivanju udruge. Podrška u ovim aktivnostima dobivena je od škola s područja grada, centra za socijalnu skrb, policije, pa čak i crkve. Predstavnici svih institucija primljeni su kod gradonačelnika i članova Poglavarstva Grada Krapine koji su pokazali razumijevanje i volju da razgovaraju sa mladima o njihovim potrebama. Upriličen je prijam mladih kod gradonačelnika s kojim su vodili otvoren i konstruktivan razgovor, a koji je bio popraćen od svih medija. Budući da slobodnog prostora trenutno nije bilo dogovoreno je da mladi osnuju udrugu i počnu sa aktivnostima koje mogu odrađivati bez prostora, uz obećanje Grada da će financijski podupirati njihove kvalitetne programe dok se ne otvori mogućnost davanja prostora mladima. Na taj način povezale su se sve strane u rješavanju problema mladih što otvara vrata za rješavanja brojnih budućih pitanja.