Odjeli - Epidemiologija

Epidemiologija nezaraznih bolesti - Zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj

Zavod provodi zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj određenih populacijskih grupa (oboljeli od dijabetesa, hipertenzije, bolesti cirkulacijskog sustava, alkoholizam i druge ovisnosti), aktivnosti stručnih radnika Zavoda na osmišljavanju i provođenju programa vezanih za Županijsku sliku zdravlja.

Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji promicanja zdravlja i zdrave prehrane usvajanjem zdravijeg načina života (putem lokalnih radio postaja, predavanje većoj ili manjoj grupi, edukacija individualnim pristupom, tribine, roditeljski sastanci u vrtićima i osnovnim školama.

Kontinuirani nadzor i suradnja u sprečavanju bolničkih infekcija sudjelovanjem u radu Povjerenstva za nadzor bolničkih infekcija.

Provođenje mjera i preporuka iz Nacionalnog plana pripremljenosti u slučaju pojave pandemije gripe - izrada županijskih planova protiv pandemije prema naputku Županijskog stožera zdravstva te stalna revizija dosadašnjih planova.