Ivana Gorana Kovačića 1, Zlatar, Telefon: 049-467-152, Fax: 049-467-1521
Treba Vam flash player

Zdravstvena ekologija

Ispitivanje namirnica

U Službi za zdravstvenu ekologiju vrše se ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kakvoće namirnica prema zakonskim i podzakonskim propisima temeljenim na Zakonu o hrani (NN 46/07) . Laboratorij vrši uslugu izrade proizvođačkih specifikacija te ispitivanja uzoraka iz:
  • Proizvodnje
  • Prometa
  • Uvoza
na fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje.

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Senzorska svojstva Nitriti Kloridi Fosfati
Pepeo Suha tvar Vlaga Bjelančevine
Šećeri Indeks refrakcije pH Masti
Celuloza Količina NaCl Konzervansi (kvalitativno-TLC, kvantitativno-HPLC) Prehrambene boje-kvalitativno
Pepeo Stupanj kiselosti Jod u kuhinjskoj soli Slobodni SO2
Ukupni SO2 Etanol piknometrom Organoklorni pesticidi Određivanje energetske vrijednosti
Metali i metaloidi


Mikrobiološki pokazatelji

Aerobne bakterije
Aerobne sporogene bakterije
Enterobacteriaceae
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Sulfidreducirajuće klostridije
Salmonella spp.
Listeria monocytogenes
Kvasci
Plijesni
Enterococcus spp.
Bacillus cereus

Analitičko izvješće izdaje se od 3 do 10 dana ovisno o zahtjevanoj vrsti analize.
Narudžba usluga
Zahtjevi za analizu primaju se osobno ili na telefon 502-177 te narudžbenicom na fax 502-178. U narudžbenici je potrebno navesti: osnovne podatke tražitelja (naziv, adresa, matični broj), koja analiza se traži, broj uzoraka, na kojoj lokaciji, te ime i broj telefona osobe za kontakt.

Kontakt (Show Details...)
I. G. Kovačića 1
Zlatar
Tel. 467-152 / kućni 107 (kemijske analize) i 109 (mikrobiološke analize)
Fax 049/ 502-178